کشاورزی و باغداری

اگرچه باغبانی به طور کلی به عنوان زیرمجموعه کشاورزی طبقه بندی می شود که به باغبانی گیاهان می پردازد ، اما در واقع با کشاورزی متفاوت است. ارتباط این دو آسان است زیرا برخی از تکنیک های مورد استفاده در هر دو علوم به طور متقابل مورد استفاده قرار می گیرند ، به عنوان مثال در کشت محصولات زراعی که یک فرایند کشاورزی است ، بسیاری از روش های باغبانی استفاده می شود. باغبانی یک علم کامل به خودی خود و همچنین یک صنعت کامل است.

ژوئن 28, 2020